Učitavanje...

Konkurs za prijem u radni odnosPolymed-Doboj

Specijalista porodične medicine ili Doktor medicine za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.............. 1 (jedan) izvršilac.

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove konkursa i to:

1. Da je državljanin BiH
2. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
3. VSS – medicinski fakultet – 360 ECTS
4. Položen stručni ispit
5. Posjedovanje licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to:

1. Prijavu sa kratkom biografijom i fotografijom kandidata (obavezno navesti kontakt telefon)
2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci )
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Diplomu/ uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
6. Licencu za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine

Izabrani kandidat će biti u obavezi da prije zasnivanja radnog odnosa, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju ovjerene kopije gore navedene dokumentacije.

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove : Zdravstvena ustanova specijalistički centar „Polymed“ Doboj, Vidovdanska 88, 74 000 Doboj i na mail ustanove: ordinacija@zu-polymed.com, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

ZU SC "Polymed" je privatna ustanova koja je zahvaljujući zalaganju i stručnošću naših kadrova stekla povjerenje i poštovanje brojnih pacijenata.

Timski rad, mogućnost napredovanja i posvećenost pacijentima su nešto što nas odlikuje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 070/310-473, svaki radni dan od 08 do 16 časova.